سه استان محبوب کانادا برای برنامه استانی

سه استان بریتیش کلمبیا، آلبرتا، و منیتوبا از متقاضیان مهاجرت به کانادا دعوت کرده اند تا برای مهاجرت به این استانها تقاضا کنند.

دولتهای استانی در کانادا تحت برنامه کاندیدای استانی، از متقاضیانی که میتوانند به اقتصاد آن استان کمک کنند و برای نیروی کار آنجا مفید باشند، دعوت میکنند که تحت این برنامه برای مهاجرت به کانادا اقدام کنند.

استانها، متقاضیان مهاجرت را یا از طریق استخر متقاضیان اکسپرس اینتری انتخاب میکنند و یا از بین کسانی که مستقیماً از طریق دولت آن استان برای مهاجرت اقدام کرده اند، کسانی که واجد شرایط باشند را دعوت میکنند.

برای مقایسه این دو روش میتوانید مطلب مربوط به مقایسه اکسپرس اینتری و برنامه استانی را بخوانید که قبلاً برای شما نوشته ایم.