افزایش مهاجرت والدین در سال ۲۰۲۳

طبق آمار اداره مهاجرت کانادا، تعداد کسانی که از طریق برنامه مهاجرت والدین (Parents & Grandparents Program) در ژانویه ۲۰۲۳ به کانادا آمده اند نسبت به ژانویه سال ۲۰۲۲ تقریباً ۶۰٪ بیشتر شده است.

در حالی که آمار مهاجران از طریق PGP در ژانویه ۲۰۲۲ فقط ۱،۳۰۰ نفر بود، این تعداد در ژانویه ۲۰۲۳ به ۲،۰۶۵ نفر رسیده است.

دولت کانادا امیدوار است که در طول سال ۲۰۲۳ تا ۲۸،۵۰۰ نفر را از طریق برنامه مهاجرت والدین بپذیرد. در سال ۲۰۲۲ این آمار ۲۷،۲۵۵ نفر بود که نسبت به سال ۲۰۲۱ حدود ۱۳۲٪ افزایش داشت.

دولت کانادا قصد دارد تا در سال ۲۰۲۳ از روشهای مختلف مهاجرت از طریق خویشاوندان، در کل ۱۰۶،۵۰۰ مهاجر بپذیرد.

برنامه مهاجرت والدین چیست؟

شهروندان کانادا و کسانی که اقامت دائم کانادا را دارند میتوانند برای پدر و مادر و همچنین پدربزرگ و مادربزرگ خود تقاضای اقامت دائم بکنند. این نوع مهاجرت در طبقه بندی مهاجرت از طریق بستگان قرار میگیرد.

برای اطلاعات بیشتر درباره برنامه مهاجرت والدین میتوانید با ما تماس بگیرید.